Perspectiefnota 2021
portal

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Mutatiebegroting

bedragen x € 1.000

omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

nieuw afvalinzamelsysteem

-562

-2.465

-1.955

-680

765

afvalinzameling

-1.000

diefstal afvalbakken

-72

gladheidbestrijding

-230

hogere opbrengsten uit evenementen

-100

indexatie investeringen groot onderhoud

-604

-604

-604

-274

programmaorganisatie Almere Centrum

-150

programma 'Slim en duurzaam'

-200

vervolg aanpak essentaksterfte (storting reserve)

-2.600

lagere bezetting en tarieven ligplaatsen

-52

-52

-52

-30

-30

autonome groei beheer en onderhoud

168

444

616

661

656

energietransitie

neutrale wijzigingen

144

338

395

572

758

Eindtotaal

-1.904

-4.939

-1.600

-81

1.725

Lasten & baten

Lasten

144.935.040

14,7 %

Baten

99.892.636

10,4 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06