Perspectiefnota 2021
portal

Dit is de digitale omgeving van de Perspectiefnota 2021. In de perspectiefnota zijn alle onvermijdelijke meevallers en tegenvallers voor de begroting in beeld gebracht. Ook geven we een eerste duiding van de gevolgen van de coronacrisis op de begroting. Omdat de coranacrisis en de hoogte van het financiële tekort ons een grote opgave meegeven richting de begroting, is er geen beleidsmatige vooruitblik in deze perspectiefnota opgenomen

De inleiding bestaat uit een onderdeel over de effecten van de coronacrisis en de financiële positie. In de financiële positie is een samenvatting opgenomen van de onvermijdelijke begrotingsbijstellingen. Ook is hier opgenomen hoe we willen komen tot een sluitende begroting, inclusief de mogelijke oplossingsrichtingen voor het tekort.

Omdat de gemeentelijke begroting is opgedeeld in negen programma’s wordt per programma een nadere toelichting gegeven op de begrotingsbijstellingen.
Ook worden er nog een aantal investeringskredieten aangevraagd en bijgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06